Opleiding tot lichaamsgericht, psychosociaal therapeut

  

1e JAAR
Naam module # dagen-contacturen docent Totaal SBU Inhoud
Introductie 1 dag - 6 uur 6 - Korte introductie van opleiding en benoemen van kaders vanuit basisdocumenten
- Eindtermen en profiel van de hypnotherapeut en Beroepscode.
- Kennismaking met elkaar met als doel vertrouwen en veiligheid te bevorderen.
- Uitleg OLO
- Intake - inhoud

Positieve gezondheid  1 dag - 6 uur 6 - Holistisch werken binnen
- Positieve gezondheid, rol onderbewuste, oefenen met spider Positieve gezondheid,
- Storytelling, In kaart brengen eigen persoonlijke situatie binnen kader van Positieve gezondheid.
NLP 1 (Neurolinguïstisch programmeren) 3 dagen - 18 uur 23,5 - Introductie NLP : Wat is NLP?
- Impact van communicatie (7/38/55)
- Model van de wereld (NLP communicatiemodel)
- Werking van filters
- Rapport: Fair witness
- Volgen en leiden
- Backtracking
- Zintuiglijke scherpzinnigheid
- Mindreading
- Kalibreren (minimal cues)
- Vooronderstellingen, ankeren van hulpbron
- Eindopdracht persoonlijk jaarplan
Basis-hypnose  2 dagen - 12 contacturen 38 - Trance
- Hypnose
- Rapport
- Inductie
- Deductie
- Directe en indirecte suggestie
- Ankeren
- Post-hypnotische suggesties
- Hypnotisch taalgebruik
- Ontspanningsinducties
- Responsief houden
- Klassieke en moderne hypnotherapie
- Verdiepingstechnieken
Ericksoniaanse hypnotherapie 2 dagen - 12 contacturen 16 - Introductie Milton Erickson
- Afleiding, fractioneren, progressie
- suggestie, heroriënteren
- Miltontaal; kunstig vaag (metamodel)
- Taalpatronen
- Ericksoniaanse hypnose en inductie
- Psychotherapeutische strategieën van Erickson (utilisatie, metaforen)
- Post-hypnotische suggesties
- Ik-versterking dmv prettige herinnering
Methodisch werken 1 dag - 6 contacturen 9 - Kennisnemen van wijze van structuur
- Vastlegging in het werken met cliënten
- Opbouw en traject
- Behandelplan
- Behandelovereenkomst
- Intake
- Cliëntendossier 
Transactionele analyse 5 dagen - 30 contacturen 70 - Geschiedenis van de Transactionele analyse ten opzichte van psychoanalyse, Freud
- Ego-posities
- Analyse van de 1e en 2e orde
- Drivers en Stoppers en Scriptanalyse
- Diagnose/klachten/hulpvraag
- Holistische diagnostiek
- Koppelen van non-verbaal gedrag aan stopper/ driver problematiek
- Dramatiseren van stoppers/drivers in historische context d.m.v. van een klassieke inductie/regressie.
 - 2e dag: wandeling door ouderlijk huis

Angst, dwang, persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek
- Schematherapie
- Basisbegrippen
- Behoeften
- Gevoelens
- Cognities en gedrag
- Primaire en secundaire schema’s
- Schema’s en behoeftedomeinen
- Kleine oefening: Neerwaartse pijl
- Eigen schema’s en strategieën
- Oefening actuele problematiek van de cursist hertalen naar het schema-model
- Toevoegen historische context
- Trance is facultatief
- Modi
- Therapeutische doelen voor client bepalen op basis van een schema-model
- Actuele problematiek
- Favoriete strategieen
- Het modi-model
Emotionele balans 2 dagen-12 contacturen 14,5 - Emotionele volwassenheid
- Bewustwording en grip op emoties
- Inzicht in eigen patronen
- Rationeel
- Emotioneel en reptielenbrein
- Bewustzijnslagen
- Emotionele lading
- Werken met hulpbronnen
- Emotionele balansoefening
- Affectbrug
- Postulaatbrug
- Posthypnotische suggestie
- Rapport
- Exploreren in trance
- Zelfhypnose
- Submodaliteiten
- Edelstein-inductie, armlevitatie
- Postulaatbrug
- Affectbrug
- Somatische brug
- VAKOG-brug
- Klassieke brug
- MEL-brug
- Ego-state brug
- Bioscoopbrug

Stress, burn-out in relatie tot TA-drivers
Levensloop psychologie (PSBK) 3 dagen - 18 uur 70 - Biologische benadering
- Leertheoretische benadering
- Humanistische benadering
- Systeemtheoretische benadering
- Toegepaste (ontwikkelings)psychologie
- Klinische psychologie
- Persoonlijkheidsontwikkeling
- Identiteit
- Leeftijdsfasen en bijhorende ontwikkelingstaken
- Verouderingsprocessen en sterven
- Ouderdomsproblematiek   
- Leren en geheugen
- Denken en intelligentie
- Piaget
- Bowlby
- Erikson
- Hechtingsproblematiek
Regressietherapie  2 dagen-12 contacturen 49 - Geheugen, werking van het brein
- Associatief en dissociatief herinneren
- Hervonden herinneringen
- Klassieke regressie
- Eenvoudige regressie zonder inductie
- Rode vlaggen
- Brugtechnieken:
- Postulaatbrug
- Affectbrug
- Somatische brug
- VAKOG-brug
- Klassieke brug
- MEL-brug
- Ego-state brug
- Bioscoopbrug
- Opbouw van een regressiesessie
- Kennismaking innerlijk kindwerk
Therapeutische communicatieve vaardigheden (PSBK) 2 dagen-12 contacturen 13 - Gespreksvaardigheden
- Non-verbaal gedrag
- Verbaal volgen
- Gebruik stiltes
- Samenvatten
- Feedback
- Doorvragen
- Reflecteren
- Concretiseren
- Interpretatie
- Confrontatie
- Eigen voorbeelden geven
- Terugkoppelen naar doelen
- Situatie verduidelijken
- Afsluiten van gesprek
- Therapeutische basisvaardigheden
- Menstypen feedback
- Empathie
- Congruentie
- Onvoorwaardelijke acceptatie
- Attitude therapeut
- Basisvaardigheden m.b.t cognitieve gedragstherapie (CGT – 5 G’s)
- Eenvoudige functie-analyse
- Betekenisanalyses
- Cognitieve technieken
Cliëntendagen 2 12 Cliënten van buitenaf (vorm van stage)
Praktijkdag alle studenten 2 dagen-12 contacturen 12 Cursisten van alle niveaus oefenen met elkaar met stof uit aangeboden lesmodules en geven elkaar feedback.
  2 cliëntendagen-12 contacturen 12  
5x oefengroep zonder docent   15 Bijeenkomsten van 2 uur en 1 uur per keer voor verslag
3x supervisie met docent 1,5 dagen-9 contacturen 12 3 supervisies van 3 uur en 1 uur per keer voor verslag
Individuele therapie 5x   10 Sessie van 1 uur en 1 uur per keer voor verslag
Reflectieverslagen   10 Reflectie op persoonlijke ontwikkelingsproces na elke lesmodule. 1 uur per verslag.
2e JAAR
Naam module # dagen-contacturen docent Totaal SBU Inhoud
Basis-hypnose  1 dag-6 contacturen 8 - Opbouw hypnotherapeutisch behandeltraject (globaal)
- Opbouw hypnotherapeutische behandelsessie (globaal)
- Verschil hypnotiseur en (erkend) hypnotherapeut
- Leiden en volgen
- Associëren en dissociëren
- Herinductie
- Samengestelde inductie
Transactionele analyse (zie info jaar 1) 2 dagen-12 contacturen 16 - Behandelplan/cyclische opbouw van intake
Boekpresentatie psychosociaal onderwerp 1 dag-6 contacturen 48 - Onderwerp tevoren laten accorderen
- Moet educatief zijn en binnen beroepsprofiel
- 2 boeken (verslag); presentatie van 1 ervan.
NLP II (Neurolinguïstisch programmeren) 3 dagen - 18 uur 24 - Oppervlakte en dieptestructuur
- Taalovertredingen (hoe/wie/wat maakt/wat gebeurt er als… Wie/hoe/of wat specifiek?)
- Herkaderen
- Coachmodel
- Metamodel
- Logische niveaus
- End state energy
- Criteriaspin van Anné Linden (Bereiken-vermijden en waardenhiërarchie)
- Jaarplan evalueren.
Jungiaanse therapie I  3 dagen - 18 uur 66 - Basisbegrippen analytische psychologie
- Gezamenlijke theoretische verkenning
- Causaal-finaal
- Individuatie
- Toepassing van de begrippen eigen persoonlijke ontwikkeling
- Persoonlijk onbewuste/ collectieve onbewuste
Medische Hypnose
SOLK
3 dagen - 18 uur 45 - Medische hypnose algemeen
- Pijnveranderingstechnieken
- Analgesie bij volwassenen
- Korte laag-drempelige inducties
- Tijdlijn als regressiebrug
- Symptoombestrijding bij lichamelijke en psychosomatische klachten
- Zelfhypnose (vervolg op 1e jaar)
- Imaginatietechnieken
- Centrale sensitisatie
- HPA-as
- Persoonlijkheidsdelen bij ziekte
- Taalgebruik reguliere zorg
- Ideomotorische vingersignalen (basis)
- Behandelplan bij lichamelijke klachten
- SOLK in borstgebied
- SOLK in hoofd
- SOLK aan bewegingsapparaat
- Diffuse SOLK
- SOLK per medisch specialisme
- Believers en non-believers
- Klachtenclusters
- Ernst van SOLK
- Enkele behandelmogelijkheden
- Oorzakelijk stress-model
- Coping-met-ziekte model
- Gevolgenmodel
- In stand houdende factoren
- Re-attributie aanpak
- Stepped care
- Ontregeling HPA-as
- Classificatie in DSM
- CVS
- Behandelmogelijkheden SOLK.
Meer oefenen met technieken, minder theorie
Emotioneel lichaamswerk 2 dagen-12 contacturen 26 - Introductie
- Bewust worden eigen lichaam
- Emoties (h)erkennen
- Theorie grote en kleine ik
- Ademen en grenzen (h)erkennen
Medische Basiskennis + farmacologie (PSBK) 2 dagen-12 contacturen 82 - Algemeen gezondheid en ziekte
- Ademhalingsstelsel
- Zenuwstelsel
- Hormoonstelsel
- Farmacologie
- Rode vlaggen
Verbindend communiceren 3 dagen - 18 uur 21 - 4 stappen van Verbindend communiceren
- Eigenaarschap van gevoelens en behoeften
- Pseudo-gevoelens
- Schuld/schaamte/spijt
- Bewustwording van eigen impulsen (jakhals) en vertalen naar taal van verbinding (giraf)
- Roos van Leary
- Polyvagaaltheorie
- Vierkant van vertrouwen
- Overdracht-tegenoverdracht.
Moderne hypnotherapie 2 dagen-12 contacturen 25,5 - Ericksoniaanse therapie vervolg
- Conversationele hypnotherapie: van gewoon gesprek naar trance praten
- Verschillen tussen klassieke en moderne hypnotherapie
- Wat is moderne hypnotherapie?
- Milton Erickson; aangestipt
- Klassikale oefening met demonstraties rondom feedback op motoriek, denken, voelen en waarneming, met aandacht voor stijlkenmerken als toon, tijd, aanspreekvorm, taal e.d. en rondom therapeutische thema’s als:
- controle
- strategieën
- overbelasting
- verwarring
- openheid
- nabijheid en distantie
- non-verbal leak
- empathie
- confrontatie
- zoeken van spanning
- trance-inductie middels feedback op non-verbale communicatie
- leiden en volgen binnen nieuw kader
- oefening ‘korte weg’ (feedback op non-verbale signalen)
- trance-inductie op basis van een ‘gewoon gesprek’ rondom een niet-therapeutisch onderwerp, bijv. eerste liefde
- accent op spiegelen
- ophalen herinneringen
- metaforisch taalgebruik
- taaltechnieken
- oefening ‘Lange weg’; praten over cognities, stoppers/drivers
- vanuit schema/stopper een problematisch/destructieve cognitie
Praktijkdag alle studenten 2 dagen-12 contacturen 12 Cursisten van alle niveaus oefenen met elkaar met stof uit aangeboden lesmodules en geven elkaar feedback.
  3 cliëntendagen - 18 uur 18  
5x oefengroep zonder docent   15 2 uur per bijeenkomst en 1 uur per keer voor verslag
3x supervisie met docent  1,5 dagen-9 contacturen 12 3 uur supervisie en per keer 1 uur voor verslag
Individuele therapie 5x   10 Sessie van 1 uur en 1 uur per keer voor verslag
Reflectieverslagen   12 Reflectie op persoonlijke ontwikkelingsproces na elke lesmodule
3e JAAR
Naam module # dagen-contacturen docent Totaal SBU Inhoud
Moderne hypnotherapie 1 dag-6 contacturen 6 Zie inhoud 2e jaar
Regressie & trauma 3 dagen - 18 uur 45 - Theorie regressie en trauma
- Vroegste herinnering in trance
- Veiligheidsanker
- COACH-houding (Dilts)
- Zijnshouding
- Reframe in trance met vingersignalen en regressie in deel
- Posthypnotische suggestie
- Amnesie Emotionele arousal
- PTSS
- Taalgebruik in voorgesprek en tijdens trance
- Affectbrug
- Rode knop/rode draad
- Interventie Innerlijk kind en/of hulpbrontransformatie
- Exploreren in trance
- Geleide fantasie
- Processuggestie
- Inhoud suggestie
- Angsten
- Stress, burn-out in relatie tot TA-drivers
- Verwerken trauma
- Schaamte/schuld
- Zingeving
- Zinvinding (sublimatie)
De kracht van Systemische taal 3 dagen - 18 uur 12 Introductie Systemisch werken
Systemische zinnen/taalgebruik voor begeleiders van opstellingen
Jungiaanse Therapie II 3 dagen - 18 uur 18 - Inhoud in ontwikkeling
- Schaduw en0transformatie
- Overdracht-tegenoverdracht
- Geleide fantasie
- Processuggestie
- Inhoud suggestie
- Jungiaanse therapeutische interventies
Psychopathologie
(PSBK)
4 dagen-24 contacturen 57  * Dag 1
- Belang van intake
- Dualiteit die speelt in de intake fase
- Wat is afwijkend gedrag?
- Hoe gebruik je de DSM-5
- Opstellen classificatie  volgens DSM-5 
- Depressieve stemmingsstoornissen
- Bipolaire stoornissen
- Antidepressiva s
- Slaapstoornissen
- Hypnotica, slaapmiddelen
*  Dag 2
- Paniekstoornis
- Benzodiazepinen
- Kalmeringsmiddelen
- Fobieën
- Gegeneraliseerde angststoornis
- Angsten in de kindertijd
- Dissociatieve stoornissen
- Obsessief-Compulsieve stoornissen
- Traumagerelateerde stoornissen
- Somatisch symptoomstoornis
- Nagebootste stoornissen
- Eetstoornissen
* Dag 3
- De wetenschappelijke ontwikkeling van Freud tot nu wat betreft onze huidige kennis over: hoe een persoonlijkheid zich ontwikkelt
- De verschillende persoonlijkheidsstoornissen
- DSM-5
- Seksualiteitsstoornissen
- Impulsbeheersingspoblematiek
- Verslavingsproblematiek
* Dag 4
- Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
- Antipsychotica
- Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
- Neurocognitieve stoornissen
- Oefenen met het opstellen van een classificatie aan de hand van een casus
Medische Basiskennis - MBK 2 (PSBK) 2 dagen-12 contacturen 86 Zie 2e jaar
NLP in trance (hypnotherapie) 2 dagen-12 contacturen 18 - Geleide actieve imaginatie
- Transformatie
- Omzetting van beperkende overtuigingen (stoppers) naar versterkende overtuigingen
- Visualisatie van toekomst
- Delen in trance
- Tijdlijn
- Future pace
- Regressie en innerlijk-kindwerk.
Voice Dialogue 3 dagen - 18 uur 40 - Uitleg en theorie Voice dialogue
- Demo’s en oefenen
- Kindertijd
Introductie bij afstuderen/scriptie 1 dag-6 contacturen 6 - Onderwerp
- Onderzoeksvraag
- Aanpak
- Onderzoekskarakter (vergelijken onderzoeksgroepen)
- Beroep
- Uitbreiden
- Hypothese formuleren
Cliëntendagen 3 dagen - 18 uur 18  
Praktijkdagen (oefendagen alle studenten) 2 dagen-12 contacturen 12  
    18  
5x Oefengroep zonder docent   15 2 uur per bijeenkomst en 1 uur voor verslag per keer
3x supervisie met docent  1,5 dagen-9 contacturen 12 Inclusief verslag
Individuele therapie 5x   10 Sessie van 1 uur en 1 uur voor verslag
Reflectieverslagen   10 Reflectie op persoonlijke ontwikkelingsproces na elke lesmodule
4e JAAR
Naam module # dagen-contacturen docent Totaal SBU Inhoud
Introductie bij afstuderen/scriptie 1 dag + 3 contactmomenten-9 contacturen 450 - Onderwerp
- Onderzoeksvraag
- Aanpak
- Onderzoekskarakter (vergelijken onderzoeksgroepen)
- Beroep uitbreiden
- Hypothese formuleren
Seksueel geweld en trauma 2 dagen-12 contacturen 16 - Bronnen van trauma
- Seksueel geweld
- Traumavormen psychisch en fysiek
- Behandelplan
- Houding therapeut
- Hulpmiddelen.
Structuur van de gezondheidszorg (PSBK) 1 dag-6 contacturen 10 - Aan de hand van casuistiek wordt met dummy cliënt de structuur in de gezondheidszorg vorm gegeven
- Sociale kaart.
Wet en Ethiek (PSBK) 1 dag-6 contacturen 10 - Introductie wetgeving en gezondheidsethiek
- Relevante wetgeving (o.a.: WKKGZ, BIG,  WGBO, ZVW, WTZa, AVG)
- Meldcode
- Beroepscode
- Gezondheidsethiek
- Professionele dilemma’s
- Socratisch gesprek
- Gesprekstechniek voor bespreken van dilemma’s

Online therapie in kader AVG
Eigen Praktijk 2 dagen-12 contacturen 20 Ondernemingsplan en marketing voor eigen praktijk. 
Praktijkdagen (oefendagen alle studenten) 2 dagen-12 contacturen 12  
5x oefengroep zonder docent   15 2 uur per keer en 1 uur voor verslag
Individuele therapie 5 x        10 Sessie van 1 uur en 1 uur voor verslag
Eindpraktijktoets 0,5 dagen-3 contacturen 12 6 sessies met cliënt, waarvan 2 laatste als praktijkexamen, inclusief verslagen
Reflectieverslagen   4 Reflectie op persoonlijke ontwikkelingsproces na elke lesmodule

 

Bovenstaand programma is samengesteld met als doel studenten op te leiden tot lichaamsgerichte, psychosociale therapeuten met het oog op een brede en kwalitatief hoogstaande opleiding. Hypenzo blijft zich ontwikkelen binnen het speelveld van de branche, zorgverzekeraars en beroepsverenigingen.
Daarom kunnen er zich wijzigingen voordoen in het programma. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het lesprogramma en de inhoud.

 

HypenZo is aangesloten bij: