Stichting HypenZo beschikt over een examencommissie, bestaande uit 3 commissieleden, waarbij minimaal één lid van buiten de organisatie is. Praktijkervaring en kennis van hypnotherapie is aanwezig bij minimaal twee leden. Een ‘extern’ lid in de examencommissie zorgt voor een frisse blik en een extra check voor de kwaliteitsborging. Er zijn aantoonbaar geen belangenverstrengelingen met het bestuur van Stichting Hypenzo. Daarmee is de examencommissie voldoende onafhankelijk en deskundig.

Het is belangrijk om bij de samenstelling van de examencommissie als geheel een goede mix te vinden tussen deskundigheid ten aanzien van de opleiding(en) enerzijds, wetenschappelijke kennis  en onafhankelijkheid anderzijds.

Benoemen leden examencommissie door bestuur

Het bestuur heeft de taak om leden van de examencommissie te benoemen op basis van deskundigheid op het gebied van de betreffende opleiding en/of op het gebied van examinering. Dit is van belang voor het deskundig functioneren van de examencommissie. Het bestuur toetst de deskundigheid van het nieuwe lid en benoemt het nieuwe lid op basis van deskundigheid en onafhankelijkheid.

Het toetsen van de deskundigheid van het nieuwe lid

Het toetsen van de deskundigheid voorafgaand aan de benoeming heeft als doel de deskundigheid van een nieuw lid van de examencommissie te borgen. Dat is een van de taken van het bestuur. Het is aan het bestuur om zelf vorm te geven aan de wijze waarop zij de deskundigheid toetst.

Taken en bevoegdheden examencommissie

De examencommissie heeft een aantal taken en bevoegdheden:

 • Verifiëren van afronding lesmodules; met beoordeling voldoende
 • Verifiëren Vrijstellingen indien van toepassing
 • Verifiëren of aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan
 • Scriptiebeoordeling
 • Kwaliteitsborging van de examinering
 • Handelen bij onregelmatigheden en fraude.

Als het examenproces of het examen anders verloopt dan is afgesproken, zonder dat daarbij opzet in het spel is, dan spreken we over onregelmatigheden. Pas wanneer (onderdelen van) het gehele examenproces opzettelijk worden beïnvloed met als doel een ander resultaat uit het examen te verkrijgen, is er sprake van examenfraude. Onregelmatigheden en fraude kunnen betrekking hebben op zowel individuele studenten als groepen studenten. De examencommissie heeft de taak om te handelen bij onregelmatigheden en fraude. In het geval een student bij het examen fraudeert, kan de examencommissie de student het recht ontnemen om het examen af te leggen gedurende een door de examencommissie te bepalen termijn of definitief. Indien wordt vastgesteld dat een student fraudeert bij het eindexamen, beoordeelt de examencommissie de ernst van de overtreding en stelt een passende sanctie vast. De examencommissie heeft de bevoegdheid om de student uit te sluiten van het examen en daarmee afronding van de opleiding.

Eindexamen

De examencommissie maakt gebruik van een checklist waaraan studenten moeten voldoen alvorens een examen aan te vragen. Deze is op de website voor iedereen toegankelijk.

Examen hypnotherapie

Het eindexamen voor de opleiding tot hypnotherapeut bestaat uit het schrijven van een scriptie, die aan een aantal eisen moet voldoen zoals beschreven in de op de website gepubliceerde Reader Afstuderen, en de verdediging ervan in het eindgesprek met de examencommissie. Voor de richtlijnen waaraan de scriptie dient te voldoen wordt verwezen naar de Reader Afstuderen hypnotherapeut.

Voor aanvang van het schrijven van de scriptie moet de scriptiebegeleider en de onderwijscommissie akkoord gaan met het voorstel voor onderwerp en aanpak.

Afronding PSBK

De opleiding Psychosociale basiskennis (PSBK) wordt afgerond middels toetsing per lesmodule. Alle lesmodules (vermeld op de website), die behoren tot de opleiding PSBK, moeten met een voldoende beoordeling worden afgerond; in cijfers minimaal 5,5 (bij score van 0 tot 10) of 55 (bij score van 0 tot 100).

Kwaliteitsborging examinering

Kwaliteitsborging betekent dat de examencommissie zicht heeft op de kwaliteit van het exameninstrument en het examineringsproces, het diplomeren en of voldaan is aan de standaarden voor de examenkwaliteit. De examencommissie moet ook bewaken of eventuele verbetermaatregelen tijdig het vereiste effect hebben. Voor het examen van de opleiding tot hypnotherapeut maakt de examencommissie gebruik van de procesbeschrijving Scriptie (zie hieronder).

Examenproces

Doel van het proces: Transparantie, uniformiteit en objectiviteit in het proces van afstudeerscripties
 Stap  Naam stap
 Korte beschrijving
Wie
 Wat te doen
 Document
1 Aanmelding schrijven scriptie Student haalt Reader van Afstuderen scriptieformat van OLO en bestudeert dit. 4-jaars student Reader bestuderen Reader
2 Voorstel onderwerp en aanpak Student schrijft voorstel en aanpak n.a.v. lesdag Scriptiebegeleiding. 4-jaar student Schriftelijk voorstel en aanpak indienen Voorstel
3 Akkoord scriptiebegeleider Scriptiebegeleider beoordeelt onderwerp en aanpak conform criteria om scriptie te schrijven (zie reader) Scriptiebegeleider Doorzenden OCH  
4 Akkoord OCH OCH beoordeelt voorstel van student aan de hand van criteria om scriptie te schrijven OCH Terugzenden Scriptiebegeleider  
5 Schrijven scriptie Student schrijft zelfstandig scriptie en kan desgewenst contactleggen voor input met scriptiebegeleider 4-jaars student Scriptie schrijven  
6 Akkoord afronding Scriptiebegeleider heeft periodiek contact (beschreven in curriculum) met student rondom voortgang en beoordeelt wanneer scriptie gereed is voor afronding. Na accordering en wanneer voldaan is aan voorwaarden voor examen, plant de examencommissie de datum voor de verdediging van de scriptie (eindgesprek). criptiebegeleider

Beoordeling Scriptiebegeleider
Examencommissie beoordeelt scriptie
Plannen verdediging

 
 
7 Verdediging Student verdedigt de scriptie voor de examencommissie 4-jaars student Verdedigen  
8 Formalisatie en vastlegging Kopie van scriptie en accordering examencommissie wordt vastgelegd in OLO Examencommissie Uitkomst en scriptie vastleggen in OLO  

 

Voorwaarden voor eindgesprek

Tijdens het eindgesprek vindt de verdediging van de scriptie plaats. Voordat het eindgesprek kan plaats vinden dienen de volgende zaken in orde

te zijn:

 • De scriptiebegeleider heeft voor de scriptie groen licht gegeven om voor te leggen aan de examencommissie.
 • Alle verplichte opleidingsactiviteiten zoals vastgesteld in het curriculum het document Kwaliteitsborging en toetsing zijn met goed gevolg doorlopen. Dit houdt in een voldoende beoordeling; in cijfers minimaal 5,5 (bij score van 0 tot 10) of 55 (bij score van 0 tot 1
 • Aan alle financiële verplichtingen ten aanzien van het opleidingsinstituut is voldaan.

Wanneer dat allemaal het geval is, dan volgt de uitnodiging voor het eindgesprek tussen de student en de eindexamencommissie.

Eindgesprek

De student moet de scriptie mondeling kunnen toelichten en de gekozen aanpak, theoretische onderbouwing en conclusies voldoende kunnen onderbouwen met argumenten.

Bij het eindgesprek zijn aanwezig:

 • Drie leden van de examencommissie
 • De voorzitter bestuur

De datum van het eindgesprek wordt uiterlijk vier weken voorafgaand aan het gesprek vastgesteld.

De gespreksduur is maximaal 30 minuten.

Na afloop van het gesprek beraden de leden van de examencommissie zich, waarna aansluitend de beoordeling wordt medegedeeld.

Klachten

De student kan een klacht indienen bij de klachtencommissie van Hypenzo volgens het op de website gepubliceerde klachtenreglement.

 

HypenZo is aangesloten bij: