Stichting HypenZo Burgemeester Mollaan 34 | 5582 CK Waalre

Levenslooppsychologie

Levenslooppsychologie
Lesinformatie
Docent: Maryanne Schlösser
Niveau: Basis
Lesdagen: Drie
Kosten: € 475,-
Contacturen: 18
Studiebelasting: 192
Lestijden: 10:00 - 17:00 uur
NBVH. studiepunten: 18
EC (CPION): 6,8 ECTS
Doelgroep o.a.

Psychologie houdt zich bezig met de psyche en het gedrag van mensen. Psychologen willen het menselijke gedrag verklaren door de interne processen te begrijpen die ten grondslag liggen aan dat gedrag. Op het uitgebreide terrein van de psychologie zijn verschillende richtingen en theorieën ontstaan, die deze onzichtbare, interne processen beoogen te verklaren. Levenslooppsychologie brengen je kennis en inzichten om het leven van de mens in zijn gehele context te overzien, en is daarmee onontbeerlijk voor de hulpverlener.

Levenslooppsychologie: kennismaken met meerdere psychologische stromingen en theorieën

In de module Levenslooppsychologie maakt de student kennis met verschillende psychologische stromingen. Deze theoretische referentiekaders vormen de basis van waaruit psychologische concepten verklaart kunnen worden en van waaruit ook psychologen en therapeuten werken. Aan bod komen, de biologische benadering, leer-theoretische modellen, cognitieve, humanistische en systeemtheoretische theorieën.

In deze driedaagse module Levenslooppsychologie staat de biologische, cognitieve en sociale persoonlijkheidsontwikkeling in de gehele levensloop centraal. Hierbij worden zowel de wetenschappelijke kant van de levenslooppsychologie als mede de praktische, individuele invulling van de levensloop belicht.

 Kernbegrippen Levenslooppsychologie:

 1. Biologische benadering
 2. Leertheoretische benadering
 3. Humanistische benadering en systeemtheoretische benadering
 4. Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
 5. Persoonlijkheidsontwikkeling
 6. Identiteit
 7. Leeftijdsfasen en bijhorende ontwikkelingstaken
 8. Verouderingsprocessen en sterven
 9. Ouderdomsproblematiek
 10. Leren en geheugen
 11. Denken en intelligentie
 12. Piaget
 13. Bowlby
 14. Erikson

Wil je meer informatie over de module Levenslooppsychologie? Neem dan contact op via het contactformulier.

Pin It
 1. De student kan de invloed van veranderingen bij de moeder (fysiek, emotioneel, psychisch) tijdens de zwangerschap op het ongeboren kind herkennen en kan deze in de casus helder weergegeven.
 2. De student kan het hechtingsproces en de hechtingsstijl van het kind in de casus volgens de theorie van Bowlby adequaat aantonen.
 3. De student toetst de cognitieve ontwikkeling van het kind in de casus aan de het stadiamodel van Piaget (0 – 20 jaar) en kan dat helder verwoorden.
 4. De student beschrijft de cognitieve ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in de latere volwassenheid en de ouderdom (geheugen, taakuitvoering, reactiesnelheid, organiseren, plannen, denken, leren etc.).
 5. De student laat de lichamelijke ontwikkeling van de hoofdpersoon in de casus in haar/zijn levensloop duidelijk en logisch zien.
 6. De student beschrijft een duidelijke ontwikkeling m.b.t. de identiteit van de hoofdpersoon in de casus.
 7. De student past de 8 ontwikkelingsfasen van Erikson m.b.t de sociaal-emotionele ontwikkeling op de hoofdpersoon in de casus toe.
 8. De student toont helder aan hoe de hoofdpersoon in de casus met het kernprobleem, behorende bij elke fase (Erikson)
  is omgegaan.
 9. De student geeft de laatste levensfase van de hoofdpersoon in de casus overtuigend en helder weer (kijk op ouder worden, kijk op de omgeving, sterven………..).
 10. De student past een therapeutische benadering toe vanuit het referentiekader van het bio-psycho-sociaal panorama (biologische, leertheoretische , humanistisch en systeemtheoretische stromingen) en beschrijft hoe deze stromingen van elkaar verschillen.
 11. De student kan de keuze voor één stroming m.b.t. therapeutische benadering in het geval van de casus overtuigend beargumenteren.
 12. De student kan hierbij de eerste interventies in de gekozen therapielijn helder beargumenteren.
 • De toetsing van deze module wordt vorm gegeven in een integrale eindopdracht. Deze eindopdracht bestaat uit een groepswerkstuk waarin een chronologische levensloop wordt weergegeven. Hierin wordt de psychologische en therapeutische benadering van de student op inzicht en begrip binnen de casuïstiek getoetst. 
 • De theoretische onderbouwing van de verschillende eindtermen en leerdoelen(zie hierboven) worden praktisch binnen de casus toegepast: de student toont de cognitieve, lichamelijke en emotionele ontwikkeling van de geboorte tot het levenseinde binnen de casuïstiek aan, waarbij hij ook ingaat op mogelijke problemen en afwijkende ontwikkelingen die daarbij kunnen ontstaan.
 • Voor het afronden van deze module werkt de student samen in een groepje van 3- 4 studenten aan de eindopdracht. 
 • Uitgebreide en gedetailleerde informatie is verder opgenomen in de reader.

Hypenzo is aangesloten bij: